Protest ZNP

3 lipca 2015

W związku z tym, iż ani Minister Edukacji, ani Premier Rządu nie podejmują poważnych rozmów dotyczących naszego środowiska, obradujące w dniach 15-16 czerwca br. Prezydium ZG ZNP przyjęło uchwałę nr 7/2015 w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego. W uchwale, na 24 sierpnia 2015 r. został określony ostateczny termin realizacji przez rząd postulatów ZNP.

Uchwała nr 7/2015

Prezydium Zarządu Głównego
Związku Nauczycielstwa Polskiego

z dnia 15 czerwca 2015 roku

w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 11 Statutu ZNP
oraz § 3 uchwały nr 1/2015 Zarządu Głównego ZNP
z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§ 1

W związku z dalszym brakiem woli prowadzenia dialogu społecznego przez Ministra Edukacji Narodowej, podjęte zostaną działania zmierzające do wszczęcia 1 września 2015 roku sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego w przypadku, gdy postulaty ZNP nie zostaną spełnione przez Ministra Edukacji Narodowej do 24 sierpnia 2015 roku.

§ 2

  1. Zobowiązuje się Sekretariat Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego do sformułowania postulatów, których spełnienia ZNP oczekuje od Ministra Edukacji Narodowej.
  2. Zobowiązuje się Sekretariat Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego do przedłożenia Zarządowi Głównemu ZNP projektu żądań Związku Nauczycielstwa Polskiego, które zostaną zgłoszone w sporze zbiorowym, o którym mowa w § 1.
  3. Postulaty, o których mowa w ust. 1, będą stanowiły załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Prezydium Zarządu Głównego ZNP

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP

 

Załącznik do uchwały nr 7/2015  Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego

Żądania ZNP:

1.      Zachowanie, wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym 1 września 2014 roku,  uprawnień nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 tej ustawy

2.      podwyższenie o 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w pkt 1 oraz zmiany w systemie wynagradzania pracowników samorządowych

3.      zahamowanie prowadzącego do pogorszenia warunków pracy i wynagradzania pracowników oświaty przekazywania przez samorządy do prowadzenia  przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego szkół i placówek oświatowych

4.      zapewnienie uprawnień wynikających z ustawy z 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) nauczycielom zatrudnionym w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Za Prezydium Zarządu Głównego ZNP

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP